Close

Police

S.N Name Of Officer Designation Mobile No.
1 Shri Sujeet Pandey C.P 9454400137
2 Shri Naveen Arora J.C.P Law and Order 9454400154
3 Shri Nilabja Choudhury J.C.P Crime 9454400476
4 Shri Somen Barma D.C.P East 9454400499
5 Shri Arun Kumar Srivastava D.C.P West 9454400509
6 Shri Dinesh Singh D.C.P Central 9454400516
7 Shri Sarvashresth Tripathi D.C.P North 9454400489
8 Ms. Pooja Yadav D.C.P South 9454400494
9 Shri Pramod kumar Tiwari D.C.P Crime 9454400523
10 Smt. Shalini D.C.P Women Crime 9454400534
11 Ms. Charu Nigam D.C.P Traffic 9454400517
12 Shri Rayees Akhtar D.C.P Head  Quarter 9454400531
13 Shri Om Prakash Singh D.C.P Intelligence and Security 9454400532
14 Shri Shesh Mani Pathak Asstt. C.P Account 9450460600